t.č.0948/428 630, 0908/993 289, 051/749 52 27, pala@eluma.sk

Zmluva na prenájom

Ukážka nájomnej zmluvy

Zmluva o nájme nebytových priestorov
uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Prenajímateľ: PALA Centrum, s. r. o.
Volgogradská 13, 080 01 Prešov
Zap. v obch. Reg. Okr. sudu Prešov, odd.: Sro, vl.č. 12067/P
IČO: 36 465 593
zastúpený: Ľubošom Paľom, konateľom
číslo účtu :2925842612 kód banky:1100
ďalej len „ prenajímateľ“)

 

Nájomca:

ďalej len „ nájomca“)

II.
Vlastníctvo

Prenajímateľ je výhradným vlastníkom
1. Prevádzkovej budovy v Prešove na ulici Volgogradskej, súp.č. 13696 stojacej na pozemku parc. KN C č.9112/115 , 9112/116
2. Pozemku parc. KN C č. 9112/118 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2270 m2 všetko zapísane na LV č. 15000 k. ú. Prešov .

III.
Predmet zmluvy

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory (ďalej len NP) v prevádzkovej
budove uvedenej v časti II. tejto zmluvy včítane služieb spojených s nájmom takto:

Individuálne užívané nebytové priestory
NP č. ....., Poschodie ...... o výmere .......... m2,
a nájomca sa zaväzuje užívať ho v súlade s touto zmluvou a zaplatiť prenajímateľovi nájomné.

IV.
Účel nájmu

Nebytové priestory špecifikované v predchádzajúcom článku sa prenajímajú za účelom ich vyžívania ako kancelárske priestory a priestory využívané na podnikateľské činnosti nájomcu v rozsahu jeho živnostenského alebo iného obdobného oprávnenia a parkovania služobných motorových vozidiel.

V.
Doba nájmu

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nebytové priestory od na dobu neurčitu .

 

 

VI.
Služby spojené s nájmom

Službami spojenými s nájmom podľa tejto zmluvy je dodávka elektrickej energie.
Vyučtovanie elektrickej energie bude faktúrovaná na základe podružných meraní.

VII.
Nájomné a služby spojené s nájmom

Nájomné bolo stanovené dohodou zmluvných strán takto:

- individuálne užívané NP .............. EUR za 1 m2 ročne

Spolu nájomné ročne: .............EUR+DPH
Spolu nájomné mesačne: ............EUR+DPH

2. Nájomné za služby spojené s nájmom bude platiť nájomca na účet prenajímateľa prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry prenajímateľom vždy do 7 dní od jej doručenia nájomcovi.
3. Ak nájomca neuhradí v lehote splatnosti nájomné, za služby spojené s nájmom alebo vyúčtovanie nájmu, má prenajímateľ právo vyúčtovať nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VIII.
Ukončenie nájmu

1. Nájomná zmluva môže skončiť dohodou, výpoveďou zo strany prenajímateľa alebo nájomcu bez uvedenia výpovedného dôvodu, výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu s uvedením výpovedného dôvodu a na základe iných právnych skutočností.
2. Výpovedná doba pri výpovedi bez uvedenia dôvodu je pre obidve zmluvné strany 2 mesiac a začína plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane v písomnej forme.
3. Nájomný vzťah môžu zmluvné strany skončiť na základe písomnej výpovede s uvedením dôvodov výpovede v 2 mesačnej výpovednej dobe.
Prenajímateľ môže vypovedať zmluvu 1 mesačnej výpovednej dobe ak:
a) nájomca užíva prenajatý priestor v rozpore so zmluvou,
b) nájomca je viac ako jeden mesiac v omeškaní s platením dohodnutých úhrad,
c) nájomca hrubým spôsobom narušuje kľud a poriadok,
d) nájomca prenechá prenajatý priestor alebo jeho časť do prenájmu tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.
Nájomca môže vypovedať zmluvu 1 mesačnej výpovednej dobe ak:
a) zanikne právo nájomcu prevádzkovať činnosť, na ktorú si NP prenajal,
b) NP sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohodnuté užívanie,
c) prenajímateľ hrubo porušuje povinnosť udržiavať na svoje náklady NP v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, alebo hrubo porušuje povinnosť zabezpečovať riadne plnenie služieb poskytovaných v súvislosti s užívaním prenajatého NP.
4. O skončení nájmu sa môžu dohodnúť prenajímateľ a nájomca kedykoľvek písomnou formou.
5. Výpoveď ako aj iné písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa zasielajú na adresu sídla prenajímateľa a nájomcu zapísanú v obchodnom registri a to poštou ako doporučená zásielka s doručenkou alebo kuriérom alebo iným osobným doručením. Ak zmluvná strana zmarí doručenie písomnosti tak, že si túto nevyzdvihne na pošte v odbernej lehote alebo neprevezme osobne, má sa za to, že písomnosť bola riadne doručená ku dňu uloženia zásielky na pošte alebo dňom pokusu o osobné doručenie.

 

IX.
Osobitné dojednania

1. Prenajímateľ je povinný prenajaté nebytové priestory v tomto stave udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytových priestorov spojené.
2. Nájomca nie je oprávnený prenechať nebytový priestor alebo jeho časť na určitý čas do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa.
3. Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových priestorov.
4. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť, a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv , inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.
5. Stavebné úpravy môže nájomca vykonať len so súhlasom prenajímateľa a v súlade so stavebným zákonom.
6. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať nebytový priestor posledným dňom nájmu, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, ibaže sa zmluvné strany dohodnú písomne inak.
7. V prípade havárie, resp. potreby zásahu na technickom zariadení domu je nájomca povinný sprístupniť prenajatý priestor prenajímateľovi.
8. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov o požiarnej ochrane v prenajatom NP najmä zabezpečiť dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, plniť z nich vyplývajúce príkazy, zákazy a pokyny a vykonávať ich pravidelnú kontrolu, zabezpečiť technikom požiarnej ochrany vykonávanie činnosti vyplývajúcich z § 32 vyhl. č. 82/1996 Z. z. a sledovať ďalšie zmeny a doplnky predpisov týkajúcich sa požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci,
10. Prenajímateľ nezodpovedá za vnesené veci do prenajatých nebytových priestorov Poistenie vneseného hnuteľného majetku NP si nájomca zabezpečí na vlastné náklady.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že nebytové priestory boli odovzdané do užívania v stave spôsobilom na dohovorené užívanie
12. Nájomca sa zaväzuje, že nebude na dverách do kancelárie lepiť žiadne nálepky, reklamy, informácie o spoločnosti a pod. V prípade poškodenia dverí následkom vylepovania sa zaväzuje uhradiť celú škodu / napr.aj výmenu celých dverí/ cca 200 EUR bez DPH.
13. Nájomca sa zaväzuje, že nebude na schránke lepiť žiadne nálepky, reklamy a pod. V prípade poškodenia schránky následkom vylepovania sa zaväzuje uhradiť celú škodu cca 50,- EUR bez DPH. Výlep na schránku zabezpečí prenajímateľ budovy.
14. Na zabezpečenie nájomného má prenajímateľ záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sú v prenajatej veci a patria nájomcovi podľa 672 ods. 1 a 2 Občianského zákoníka.Prenajímateľ ma právo uplatniť záložné právo formou fyzickeho zabezpečenia hnuteľných vecí pred ich vynesením z prenajatých priestorov nájomcom alebo ich poškodením, pričom zabezpečenie založených vecí môže vykonať aj mimo prenajatých priestorov.Následne po zabezpečení vecí oznámi prenajímateľ nájomcovi, že si uplatnil záložné právo na dané veci, a že v prípade, ak dlžné nájomne alebo dlžnú sumu za služby neuhradí nájomca v určenej lehote, budú založené vecí predané a z predaja bude uspokojené dlžné nájomné, ako aj dlžné úhrady za služby spojené s nájmom. Zvyšok výťažku z predaja založených vecí bude vrátený nájomcovi bez zbytočného odkladu.

 

X.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy v zmluve neupravené sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme NP v znení neskorších predpisov o nájme a podnájme nebytových priestorov.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sú im ustanovenia tejto zmluvy jasné a zrozumiteľné , že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne nie za zvlášť nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
3. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých po jej podpísaní obdrží po jednom každá zmluvná strana.

V Prešove dňa

 

 

Prenajímateľ:                                                    Nájomca: